Uncategorized

Photo Reportage: Lukovo Pole, Mavrovo National Park, Macedonia

[на македонски] Lukovo Pole, an area in the Mavrovo National Park, the location called “Manipulation” – this is the site of the new dam and new pipelines. As you can see from the photos, the current pipeline already gathers the entire water from Radika river and takes it into Mavrovo Lake. And, currently, the water … Continue reading

Uncategorized

Фоторепортажа Луково поле

[in English] Луково Поле во Националниот парк Маврово, место викано „Манипулација“ –  тука би се градела новата брана и новите цевководи. Како што се гледа на сликата и сегашниот цевковод ја собира целата вода од Радика и ја носи во Мавровско езеро (моментално водостојот е релативно висок!). Тогаш зошто нови брани и нови цевководи? Или … Continue reading