Uncategorized

Потекло на теоријата на односите со јавноста во стратегтискиот менаџмент и потекло на стратешката комуникација во однос со лидерската комуникација

 За да се добие објаснување  на релациите помеѓу односите со јавноста и стратешкиот менаџмент како и нивната корелација со стратешките комуникации и лидерството и да се објаснат овие прашања неминовно е разложување на самите термини  на нивните основни нивоа и нивно логичко поврзување во неколку целини. Според методологијата на М. Шамиќ[1] објаснувањето на оваа комплексна … Continue reading

Uncategorized

Skopje 2014 , Мажи – Жени 100 : 0

Најспорниот проект на светот “ Скопје 2014 “  покрај од културолошки, буџетски и архитектонски поглед е и родоскрнавење и обид за славење на  хомосексуализмот и  полигамијата . Големите работи (и бељи) почнуваат случајно Skopje 2014 , Мажи – Жени 100 : 0 Ако играњето со лего коцки ја развива интелегенцијата тогаш архитектите и творците на … Continue reading